Systemy ERP czyli aplikacje informatyczne służące do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), tworzą współpracujące ze sobą i interaktywne środowisko zaprojektowane po to, by wesprzeć firmę w zarządzaniu oraz analizowaniu procesów biznesowych związanych z prowadzeniem rachunkowości finansowej, zarządzaniem zasobami pracowniczymi, produkcją dóbr lub świadczeniem usług, kontrolą zasobów magazynowych, zamówieniami do dostawców, zarządzaniem zamówieniami sprzedaży od klientów oraz monitorowaniem jakości wytwarzanych dóbr lub świadczonych usług.

Korzyści jakie firma może uzyskać dzięki wdrożeniu systemu ERP to:

  • w obszarze pozyskiwania i obsługi klienta - wzrost sprzedaży o 5-10% spowodowany np. polepszeniem terminowości realizacji zamówień sprzedaży wynikającym między innymi ze śledzenia poszczególnych etapów zlecenia kontrahenta i możliwości natychmiastowej reakcji na wszelkie zakłócenia tego procesu,
  • w obszarze zaopatrzenia - obniżenie kosztów o 3-10%, wynikające np. ze stworzenia możliwości efektywnej kalkulacji opłacalności poszczególnych zakupów dla działu zaopatrzenia; możliwości oceny racjonalności poziomu zapasów, poprzez szereg analiz i zarządzanie poziomem zapasu,
  • w obszarze gospodarki materiałowej - redukcja zapasów magazynowych o 7-25 %, wynikająca np. z zakupów i magazynowania zgodnego z przyszłym zapotrzebowaniem (wynikającym z np. stosowania BOM) i możliwości monitorowania zużycia materiałów,
  • w obszarze produkcji - wzrost wydajności o 7-15 %, wynikający np. z poprawy jakości planowania i wykorzystania zasobów; skrócenia czasu planowania i rozliczania produkcji; planowania operacji w czasie, tj. efektywnego harmonogramowania,
  • w obszarze organizacji - obniżenie kosztów w sferze nieprodukcyjnej o 3-9% wynikające np. z szybszej dostępności do rzetelnej informacji dla osób zajmujących kierownicze stanowiska wszystkich szczebli oraz przyspieszenia obiegu informacji,
  • w obszarze księgowości i finansów - system ERP dostarcza informacji pozwalających na bieżące monitorowanie stanu finansów przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań, pozwalając na daleko idące wsparcie obsługi należności (upomnienia, monity, noty odsetkowe, potwierdzenia salda) oraz zobowiązań (parametryzowana automatyzacja procesu płatności oraz analiza w tym zakresie).

 

Jak widać każda firma powinna prowadzić swoją działalność z wykorzystaniem systemu klasy ERP.