Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów obejmuje:
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
• ustalanie wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).