Prowadzenie ksiąg rachunkowych (czyli tzw. pełnej księgowości) spółek, osób fizycznych oraz organizacji non-profit (fundacji, stowarzyszeń) obejmuje:
• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
• sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
• zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.